είσοδος στο B2B
Διαχείριση Παροπλισμένου Εξοπλισμού Τεχνολογίας

Η υπηρεσία Διαχείρισης Παροπλισμένου Εξοπλισμού, έχει ως σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους των εταιρειών, μέσα από την πώληση του μη-χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας τους και παράλληλα στην δημιουργία μιας περιβαλλοντικά φιλικής λύσης μέσω της επαναχρησιμοποίησης ανταλλακτικών του εξοπλισμού.

Η DATA & MEDIA EE αναλαμβάνει εξολοκλήρου όλη την διαδικασία διαχείρισης του παροπλισμένου εξοπλισμού. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

  • Αρχική αξιολόγηση και αποτίμηση του εξοπλισμού
  • Συλλογή του εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις
  • Ασφαλή διαγραφή των ευαίσθητων δεδομένων ή καταστροφή των αποθηκευτικών μέσων
  • Διάγνωση και έλεγχος του εξοπλισμού
  • Ανακατασκευή, Επαναχρησιμοποίηση ή Καταστροφή
^