είσοδος στο B2B
Πολιτική Ποιότητας

Όλα τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της DATA & MEDIA EE χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα, γεγονός που αποτελεί και βασικό θεμέλιο λειτουργίας μας και στόχο της αναπτυξιακής μας πολιτικής στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης μας.

Πολιτική της DATA & MEDIA EE είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών της, διακινώντας και κατασκευάζοντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σύγχρονων καταναλωτών. Επιπλέον δεσμευόμαστε και στοχεύουμε πάντοτε στην εμπορία προϊόντων που:

  • Συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις που τα αφορούν
  • Είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας μας είναι η ποιότητα που πρέπει να παρέχεται στον συνεργάτη σε όλα τα επίπεδα απαιτήσεών του (ποιότητα, εξυπηρέτηση, επικοινωνία, ανταπόκριση σε πιθανά παράπονα).

Για το λόγο αυτό η αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις σχετικές με:

  • Τα πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013
  • Τους κανόνες Ορθής Αποθήκευσης (GSP's)
  • Τους κανόνες Ορθής Διακίνησης (GDP'S)

Τα ανωτέρω συστήματα βελτιώνονται και θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτουν πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των συνεργατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Στην DATA & MEDIA EE παρακολουθούμε διαρκώς τις ανάγκες των συνεργατών μας και τις εξελίξεις στην αγορά της Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας ούτως ώστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρία περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των συνεργατών μας
  • Άρτια και συνεπής διακίνηση προϊόντων
  • Συμπίεση του ποσοστού αστοχιών κατά τον ποιοτικό έλεγχο
  • Μείωση των παραπόνων των συνεργατών μας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
^