είσοδος στο B2B
Διασφάλιση Ευαίσθητων Δεδομένων

Βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (EU General Data Privacy Regulation Regulation (EU) 2016/679), που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25/5/2016, όλες οι εταιρείες στην ΕΕ καθώς και τα παραρτήματα τους εκτός ΕΕ, υποχρεούνται να τηρούν μια σειρά από κανόνες και διαδικασίες που έχουν ως στόχο την προστασία και μη-διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν συγκεκριμένες και Ε.Ε εγκεκριμένες διαδικασίες διαγραφής και καταστροφής δεδομένων (σε αποθηκευτικά και μη μέσα).

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η DATA & MEDIA EE παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις που εγγυούνται την ασφαλή διαγραφή και καταστροφή των εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Οι λύσεις αυτές συμμορφώνονται πλήρως με την παραπάνω νομοθεσία και είναι εγκεκριμένες κατά:

  • Communications-Electronics Security Group (CESG)
  • Common Criteria (ISO 15408)
  • BSI
  • NATO

Σχετική Νομοθεσία

Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τo Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά δεδομένα.

Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2016 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται την άνοιξη του 2018.

Ο κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτά τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Νέος Κανονισμός ορίζει αναλυτικά τις γενικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό αυτών. Και οι δύο έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίον ενέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν.

Στους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει σε 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Σχετικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
^